Våra öppettider under sommaren: Stängt veckorna 28, 29 och 30. Vi öppnar igen fredagen den 2/8. Läs mer här.

Kvalitet och omsorg – Vi värnar om djuren

Gör du också det ska du välja Knäreds Kyckling

Vår djuromsorg överträffar en av världens strängaste lagar.

I Sverige arbetar vi efter världens strängaste djurskyddslagar. För oss på Knäreds Kyckling AB är det inte tillräckligt, därför har vi ytterligare regler att förhålla oss till när det gäller djurhälsa och djuromsorg på gårdarna och i slakten. För att kycklingarna ska vara friska och må bra utför vi hela tiden ett gediget förebyggande arbete ute på gårdarna. Vi har riktlinjer och krav som gäller utbildningar kring djurhälsa och djurvälfärd, regler som gäller transport av kycklingar till slakt,  kompetensutbildningar för uppfödare och slaktpersonal, samt utbildningar kring livsmedelssäkerhet.

Vårt egenkontrollprogram säkerställer att vi jobbar utefter våra högt uppsatta regelverk och riktlinjer. Dessutom kontrolleras vi dagligen av livsmedelsverkets veterinärer. Med god djurmiljö mår kycklingarna bra och säkerställer att vi inte behöver använda någon antibiotika. Vi kan garantera en frisk och salmonellafri kyckling som vuxit upp på våra svenska gårdar under goda förhållanden i skydd av ett flertal stränga kvalitetsprogram.

Vi är klimatsmarta!

Det mesta av spannmålet som våra kycklingar äter hämtas från svenska bönder i närområdet. Våra korta transporter från gård till slakt, oftast mindre än 5 km, är inte bara gynnsammare för kycklingarna utan ger också minimal klimatpåverkan. Vi värmer upp våra kycklingstallar med fossilfritt bränsle i form av flis och briketter och i slakten värms allt skållvatten och tappvarmvatten upp med hjälp av värmepump från återvunnet spillvatten. Vi arbetar varje dag med att begränsa energiuttaget och därmed ta ansvar för klimatet.

90% av våra frigående kycklingar kommer från gårdar inom en radie av 5 km från slakteriet.

Att transportera kycklingar från gården till slakteriet är nödvändigt. Med våra korta transporter från närliggande gårdar, oftast mindre än 5 km, begränsar vi tiden då djuren måste stå i trånga utrymmen och undviker den stress som kan uppstå vid transport. Vi förflyttar kycklingarna under nattetid för att skapa så lite oro som möjligt. Personalen arbetar i starkt nedsatt ljus så att flocken bibehåller sitt lugn.

Närproducerat vs ekologiskt.

  • Ekologisk kycklinguppfödning behöver importera foder och dessutom används fiskmjöl i fodret. Fiskmölsproduktion bidrar till utfiskning av haven. I vår närproducerade kycklinguppfödning använder vi istället helt vegetabiliskt GMO-fritt foder som nästan enbart är närodlat. Det är lite dyrare men mycket bättre för miljön.
  • Det svenska klimatet är väldigt varierat och bortsett från några sommarmånader skiftar vädret väldigt snabbt mellan kyla, regn och blåst. Den ekologiska kycklingen som går ute exponeras för väta vilket gör att de blir fuktiga om ben och fötter. Fukten tar kycklingarna med sig in till stallbädden som då lätt kan bli frätande och skada fåglarna. Vår närproducerade kyckling lever under gynnsamma och jämna förhållande inomhus vilket ger en bra fot- och benhälsa.
  • Korta transporter mellan våra gårdar och slakteri är dels gynnsammare för fåglarna men också för miljön. Knäreds Kyckling AB har egen uppfödning på gårdar vars stallar värms upp med fossilfritt bränsle som flis och briketter.
  • Den ekologiska kycklingens utomhusvistelse utsätter fåglarna för stora smittrisker av b la campylobacter och salmonellabakterier men även fågelinfluensa och New castle. Campylobacter är bakterier som finns runt omkring oss i naturen och som trivs bäst under varma och fuktiga förhållanden med rätt pH-värde. Bakterien är inte farligt för djuret men vi människor är särskilt känsliga för campylobacter i kycklingkött och kan bli riktigt sjuka vid förtäring. Knäreds kycklingar bär mycket sällan på campylobacter då våra stallar, deras hem, är torra och helt fria från campylobact- och salmonellabakterier. Läs mer om campylobacter här.

Vår slutsats är att närproducerat är bättre än ekologiskt. Det ger garanterat trygga och livsmedelssäkra produkter för både djurens och klimatets skull.

Svensk Fågel har en bra webbsida där de tar upp grundläggande fakta om kycklinguppfödning. Här tar de död på en del myter, läs den gärna. Klicka här.

Vår kyckling är så mör att du märker skillnaden – Och det är ingen tillfällighet

Närproducerat vs ekologiskt.

Våra uppfödare finns inom ett avstånd till slakteriet på mellan 5 – 45 km varav över 90% ligger inom en radie på 5 km. Ju kortare avstånd vi har till uppfödarna desto mindre tid behöver djuren vara ute på vägarna, vilket i sin tur leder till att de blir mindre stressade. Lastning av djuren sker nattetid hos uppfödaren, för att även i detta moment minska stressen för djuren. I genomsnitt per år hinner uppfödarna med att föda upp 6 – 7 omgångar.

Djuromsorg och hygien

Djuromsorg och hygien är ett viktigt inslag i kycklinguppfödning och därför lägger man ner mycket arbete på god skötsel av djuren, rengöring av stallar etc. Uppfödaren måste också följa en av världens strängaste djurskyddslag och ett unikt Djuromsorgsprogram utformat av branschorganisationen Svensk Fågel. Kycklingarna levereras från kläckeriet ut till uppfödaren omedelbart efter kläckning och väger då cirka 40 gram. Innan kycklingarna anländer till uppfödaren ute på gården förbereder han/hon stallet noggrant. Stallet är vid kycklingarnas ankomst rent och torrt, golvet är fyllt av hackad halm eller kutterspån. Temperatur, ljus och fuktighet är noggrant inställt för att passa de dag gamla kycklingarna. Vatten och foder är naturligtvis också placerad för att anpassas efter kycklingarnas storlek.

Inga burar

Kycklingarna går under hela uppfödningstiden fritt på golvet inomhus och hålls således aldrig i burar. Möjlighet finns att picka och sprätta i strömaterialet. Kycklingen har under hela sitt liv alltid fri tillgång till vatten och foder. Fodret är ett foder framtagit speciellt till kycklingar och innehåller till största delen spannmål men också proteiner så som raps och soja vilken är Gmo-fri, vitaminer och mineraler.

Ansvarsfull soja

All soja som Knäreds kyckling AB använt under 2018, är certifierad enligt ProTerra eller RTRS via foderföretagen Lantmännen och Svenska Foder i egenskap av importörer av soja.  All soja som används till kyckling hos våra bönder är GMO-fri.

Temperatur

Temperatur, ljus och fuktighet i stallet kontrolleras ständigt för att ge kycklingen bästa möjliga uppväxtmiljö varje dag under hela uppväxten. I början är kycklingstallet uppvärmt till cirka 30ºC, sedan sänks temperaturen successivt ner till cirka 20ºC när kycklingen blir allt större. För att kycklingarna ska trivas krävs att luftfuktigheten är hög, mellan 50 och 70 procent. Det är därför viktigt att ventilationen regleras med största omsorg.

Beläggning

I de flesta andra länderna regleras inte beläggningen i kycklingstallet. I Sverige tillåter djurskyddslagen max 20 kilo fågel per kvadratmeter. De uppfödare som är med i Svensk Fågel och följer det av Djurskyddsmyndigheten godkända och kontrollerade “Klassnings- och Omsorgsprogrammet” tillåts till högre djurbeläggning under förutsättning att uppfödarens stall har godkänts och klassats av rikslikaren. Ju bättre anläggning och stallmiljö uppfödaren har, desto högre beläggning är tillåtet. De bästa anläggningarna, med de högsta poängen enligt Djuromsorgsprogrammet, får ha upp till 36 kilo fågel per kvadratmeter, dock högst 25 djur per kvadratmeter, viket uppnås under slaktdagen.

Rengöring

Uppfödare i Svensk Fågel tillämpar “all-in-all-out-moteden”. Det innebär att man inte får sätta in nya djur i stallet innan alla djur från tidigare omgång i stallet har slaktats. Sedan lantbrukaren har levererat kycklingarna till slakt rengörs stallet noggrant. Gödseln körs ut och stallet tvättas och desinficeras omsorgsfullt. Därefter får stallet torka och stå tomt 1-2 veckor innan lantbrukaren åter förbereder stallet för en ny omgång av kycklingar. Källa: Svensk fågel.